• info@vkm.be
  • Louis Paul Boonstraat 18, 9150 Kruibeke
  • +32(0)37441012

DISCLAIMER VKM.BE

Versie 2 mei 2020

Inleiding

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VKM BV, met ondernemingsnummer 0867.488.420 en met zetel te Louis Paul Boonstraat 18, 9150 Kruibeke.
Door het louter gebruik van deze website, treedt u in een overeenkomst met VKM BV, waarvan de voorwaarden in onderstaande tekst worden beschreven.

Voorwaarden m.b.t. de door de website beoogde diensten

VKM BV is een vennootschap actief in o.m. zakelijke dienstverlening en consulting.

Door middel van deze website informeert VKM BV de bezoeker o.a. over de aangeboden diensten, haar kantoor,… en meer algemeen ook nieuws/aandachtspunten in verband met businessmanagement.

Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten ontleend worden.  Met andere woorden: de inhoud van de teksten verbindt in geen enkel geval onszelf, noch een andere partij.
De enige correcte weergave van uw rechten en plichten is opgenomen in de bijzondere en algemene voorwaarden van de overeenkomst die u desgevallend met ons aangaat.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij zijn begaan met de bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.  Wanneer wij gegevens van verzamelen vragen wij u voorafgaand uw akkoord met ons privacybeleid.

Informatie verschaft op de website

De gegevens en inlichtingen die op deze website vindt, zijn louter informatief. Wij doen dan ook ons uiterste best deze gegevens up-to-date te houden. Zij kunnen evenwel niet een persoonlijk oordeel vervangen, noch als een juridisch, fiscaal of ander advies worden beschouwd.

Daarom kunnen wij dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Snelkoppelingen naar websites van derden

VKM BV verstrekt mogelijk snelkoppelingen naar andere websites die niet door haar worden gecontroleerd. Snelkoppelingen naar dergelijke websites van derden worden eveneens louter ter informatie verstrekt. Als u beslist een dergelijke website te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Het feit dat VKM BV een snelkoppeling naar de website van een derde verstrekt, betekent niet noodzakelijk dat VKM BV deze website goedkeurt, of dat zij met enige van deze derden verbonden zou zijn.

Daarnaast kunnen andere websites op hun beurt een snelkoppeling naar deze website bevatten. In principe gebeurt dit niet zonder de toestemming van VKM BV. Wij beschikken echter niet over de mogelijkheid om zelfs indien wij hiermee hebben toegestemd, de inhoud van deze website volledig te controleren.

Beperkingen van het gebruik van de inhoud

Op de inhoud van deze website is het auteursrecht van toepassing.  Behoudens in het geval dat u voorafgaand de toestemming van de auteur heeft verkregen, is het niet toegelaten de tekst en andere inhoud van de website te wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze te exploiteren.

Daarnaast is het u ook niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VKM BV een snelkoppeling naar onze website(s) te maken.

Tenslotte verbindt u er zich toe om de website niet op een zodanige manier te gebruiken dat dit een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou kunnen veroorzaken, of de behoorlijke werking van de website zou kunnen belemmeren.

Virus

VKM BV stelt alles in het werk om de inhoud van haar website(s) virusvrij te houden, maar kan evenwel het virusvrij zijn niet waarborgen rekening houdend met de risico’s eigen aan het gebruik van het Internet.

Aansprakelijkheid

Naast de elders in de tekst voorziene ontheffingen van aansprakelijkheid, kan VKM BV evenmin aansprakelijk worden gesteld voor:

  • enige schade geleden door technische moeilijkheden van deze website, inzonderheid omwille van virussen, systeemonderbrekingen, derde websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze Website verwijzen;
  • enige schade veroorzaakt aan uw informaticasysteem en enig verlies van informatie door het downloaden van elementen van deze website;
  • enige schade veroorzaakt door interactieve toepassingen;
  • enige schade verbonden met het gebruik van deze website en waarvan de hoofdoorzaak een geval van overmacht is, dan wel daden of derden die niet door VKM BV worden gecontroleerd;
  • enige schade veroorzaakt door fouten in de informatie en gegevens die zich op deze website bevinden;
  • elke schade veroorzaakt door fouten die u begaat bij het gebruiken van deze website;
  • elke schade veroorzaakt door uw inschatting van de gegevens en informatie op deze website.

Schadevergoeding

U stemt ermee in de schade te vergoeden die VKM BV zou lijden door uw onjuist gebruik van de website, uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, of andere (strafrechtelijke) inbreuken die u met betrekking tot deze website zou plegen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Enkel Belgische rechtbanken zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot uw gebruik van deze website of deze gebruiksovereenkomst te beslechten.

Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksovereenkomst onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling geacht worden te kunnen worden afgescheiden van de andere en beïnvloedt dit in geen geval de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Wij behouden ons het recht voor de gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.
Desgevallend wordt de aangepaste gebruiksovereenkomst gepubliceerd op onze website, zodat geen verwarring mogelijk is.  Indien u niet met de gebruiksvoorwaarden instemt, moet u deze website niet gebruiken.