• info@vkm.be
  • Louis Paul Boonstraat 18, 9150 Kruibeke
  • +32(0)37441012

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van VKM BV (hierna ook “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Laatste update: 2 mei 2020

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming VKM BV, met maatschappelijke zetel te Louis Paul Boonstraat 18, 9150 Kruibeke (België), met ondernemingsnummer 0867.488.420.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@vkm.be

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, Telefoon, E-mail, Onderwerp, Boodschap, Bedrijfsnaam, BTW-nummer, Straat + nummer, Postocode + gemeente,

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw interesse en/of onze bestaande samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening optimaal te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om Uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.Door het bezoeken van onze website geeft u ons toestemming tot het gebruik van deze cookies. Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de externe consultants waarop wij een beroep doen, of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, kan u ons steeds contacteren.

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en van toepassing zijnde regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de ``laatste update`` van de verklaring.

Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Bent u klaar voor een Business upgrade?
Meer info?